Close

Algemene voorwaarden

Welkom bij ParkGym! Bij ParkGym staat transparantie voorop. Met het (digitaal) ondertekenen van ons inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en huisregels. Deze zijn terug te vinden op parkgymdokkum.nl/algemenevoorwaarden en parkgymdokkum.nl/huisregels. Daarnaast zijn zowel de algemene voorwaarden als de huisregels schriftelijk op te vragen bij de FitBar (balie).

Artikel 1: definities

ParkGym: hiermee doelen we op ParkGym Dokkum B.V.

Lid/sporter: natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder, of onder begeleiding 14 jaar of ouder, die een overeenkomst is aangegaan met ParkGym.

Ingangsdatum: de ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving, tenzij anders aangegeven.

Toegangsbandje: door dit bandje krijg je toegang tot ons sportcentrum.

Gebroken periode: deel van de vierwekelijkse incassoperiode.

Bevriezing: tijdelijke incasso-stop en lidmaatschap-pauze. Vooraf overeengekomen periode waarin tijdelijk geen contributie is verschuldigd.

Artikel 2: inschrijven/lid worden

1. Lid worden bij ParkGym kan op twee manieren:
a. Op parkgymdokkum.nl het online inschrijfformulier invullen;
b. Op locatie invullen van het inschrijfformulier.


2. Je hebt het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van reden af te zien van je lidmaatschap. Dit doe je door langs te komen bij ParkGym en het uitschrijfformulier in te vullen, binnen deze 14-daagse periode. Valt de 14e dag in het weekend of op een feest- of sluitingsdag, dan loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien je binnen de 14-daagse bedenktijd besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap niet is gebruikt in deze periode, dan is de herroeping zonder kosten. Wanneer het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan ParkGym naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot aan de dag van de herroeping), kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.


3. Bij ParkGym hanteren wij géén inschrijfkosten. Wel brengen we eenmalig 10,- euro in rekening voor de aanschaf van het toegangsbandje of toegangspas.

Artikel 3: lidmaatschap en termijn


1. Al onze lidmaatschappen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Het lidmaatschap geldt voor de lidmaatschapsvorm en periode die op het inschrijfformulier (op papier of online) is ingevuld.
3. Na afloop van de duur van de periode van het lidmaatschap is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar, met in acht neming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
4. Opzegging kan alleen middels het invullen van een uitschrijfformulier, verkrijgbaar bij de FitBar (balie). Opzegging door medische reden kan ten alle tijde; hiervoor vragen we om een bewijs van een medisch specialist.
5. Indien je bij inschrijving hebt gekozen voor een flexibel lidmaatschap (maandelijks opzegbaar), dan kun je deze op ieder moment opzeggen (op locatie, met het uitschrijfformulier) met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
6. ParkGym streeft ernaar een veilige omgeving te creëren waarin iedereen zich thuisvoelt en elkaar respecteert. Daarnaast dienen de (huis)regels te worden nageleefd. Wanneer een lid zich niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan ParkGym het lid de toegang tot het sportcentrum ontzeggen en de overeenkomst (per direct) te beëindigen. De beoordeling van een dergelijke situatie is exclusief voorbehouden aan ParkGym.
7. Alle leden van ParkGym krijgen toegang tot de ParkGym Dokkum-app.
8. Bij ParkGym hanteren we de menselijke maat: wanneer je je écht niet meer gelukkig voelt in ons sportcentrum dan doen wij er alles aan om er voor te zorgen dat je weer met een goed gevoel ons centrum bezoekt. Mocht dit gevoel na een tijdje niet zijn veranderd dan kunnen we in overleg jouw lidmaatschap stoppen. Voorwaarde hiervoor is dat je tijdig aangeeft wat er aan de hand is zodat wij hierop kunnen inspringen. Uiteindelijke keuze over het al dan niet stoppen van het lidmaatschap ligt bij het ParkGym-management.

Voor alle inhoudelijke vragen met betrekking tot jouw lidmaatschap verwijzen we je graag naar onze administratie, hier kunnen we je snel en efficiënt helpen. Contact opnemen met onze administratie kan via de mail: administratie@parkgymdokkum.nl.

Artikel 4: tarieven en betaling

1. Al onze lidmaatschappen hebben hun eigen tarieven en voorwaarden, terug te vinden op het inschrijfformulier, of vraag hiernaar bij één van onze medewerkers.
2. Wordt je lid, dan ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving, ook de SEPA Machtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
3. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren, dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Wanneer je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je toegangsbandje (of pas) worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
4. Wanneer je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsplicht voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
5. Eén keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5% (indexatie). Wanneer dit het geval is, geeft dat geen recht om de overeenkomst te beëindigen.
6. De contributie (lidmaatschapsgeld) wordt door ParkGym per 4 weken geïncasseerd.
7. Indien het lid geen of in mindere mate gebruik maakt van de faciliteiten tijdens de overeengekomen lidmaatschapsperiode, dient de contributie door betaald te worden.
8. ParkGym behoudt zich het recht voor om gedurende de vakantieperiodes en feestdagen aangepaste openingstijden te hanteren, zonder dat dit tot reductie van de verschuldigde contributie leidt.
9. Restitutie van contributie (lidmaatschapsgeld) is niet mogelijk. Dit geldt eveneens wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van ParkGym; denk aan calamiteiten, rampen en andere onvoorziene zaken.

Artikel 5: toegangsbandje of toegangspas

1. Bij inschrijving ontvang je jouw eigen ParkGym toegangsbandje (of desgewenst de ParkGym toegangspas). Deze schaf je aan door een eenmalige betaling van 10,- euro.
2. Bij ieder (sport)bezoek dien je in te checken met jouw ParkGym toegangsbandje (of toegangspas).
3. Bij verlies dien je een nieuw toegangsbandje (of toegangspas) aan te schaffen, tegen een betaling van 10,- euro.
4. Het toegangsbandje (of de toegangspas) is strikt persoonlijk en kan niet worden gedeeld en/of gebruikt door een iemand anders dan de eigenaar.

Artikel 6: openingstijden

1. ParkGym geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in bepaalde omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan calamiteiten, feestdagen of overmacht.
2. ParkGym vind het belangrijk dat het onderhoud en veiligheid op orde is. Het kan voorkomen dat we een tijdelijke (eventueel gedeeltelijke) sluiting moeten instellen. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld werkzaamheden of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld (contributie).
3. ParkGym is daarnaast gerechtigd om de openingstijden, lestijden en tarieven te wijzigen. Eveneens behoudt ParkGym zich het recht om op officiële feestdagen het centrum te sluiten, zonder dat dit tot reductie van de verschuldigde contributie leidt.
4. Op bepaalde momenten (bijvoorbeeld in de middaguren) kan het zijn dat we werken zonder personele bezetting. Je kunt dan wel komen sporten, maar je dient op de hoogte te zijn van de geldende veiligheidsprotocollen. Bij calamiteiten is er altijd een persoon aanwezig in het pand van Beweegcentrum Dokkum.

Artikel 7: bevriezing (pauzeren lidmaatschap)

1. Ieder lid van ParkGym heeft recht op een bevriezing van het lidmaatschap tijdens zwangerschap, blessures of andere medische klachten. Hiervoor is een verklaring van een arts of therapeut nodig, die aangeeft dat sporten niet gewenst is.
2. Reeds betaalde contributie kan als persoonlijk tegoed blijven staan, maar wordt niet geretourneerd en vervalt na 12 maanden. De voorwaarden ten aanzien van het lidmaatschap blijven hierbij onveranderd van kracht.
3. In geval van bevriezing wordt de einddatum van de overeenkomst verlengd met de periode van deze bevriezing (pauze lidmaatschap).
4. Zomer- en of winterstops zijn niet mogelijk bij ParkGym.

Artikel 8: wijzigen algemene voorwaarden

1. ParkGym behoudt zich het recht om periodiek wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden.

Artikel 9: risico en aansprakelijkheid


1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Dit is op eigen risico van het lid.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten van ParkGym is verboden wanneer het lid onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
3. ParkGym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
4. Het lid vrijwaart ParkGym voor aanspraken van derden ten deze.
5. ParkGym onderwerpt de toestellen en faciliteiten aan het nodige onderhoud en staat ervoor in dat de instructeurs en begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
6. Het lid is aansprakelijk voor alle door hem/haar veroorzaakte schade aan de op het terrein of in het gebouw van ParkGym aanwezige personen, bedrijfsmiddelen, inventaris en overige niet niet nader te noemen zaken.
7. Kun je geen oppas vinden voor je kinderen? Je mag ze onder een bepaald aantal voorwaarden meenemen naar ParkGym, vraag van te voren toestemming. Kinderen hebben géén toegang tot de sportruimtes en dienen tijdens jouw sportsessie plaats te nemen in de wachtruimte. Kinderen onder de 14 jaar mogen per definitie de sportruimtes niet betreden. Het meenemen van een kind is uitsluitend mogelijk bij toestemming van het ParkGym-personeel en wanneer het echt niet anders kan (uitzonderlijke situaties).
8. ParkGym adviseert je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het sportcentrum. ParkGym stelt lockers (kluisjes) ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. ParkGym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

Artikel 10: klachten

1. ParkGym doet haar uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en wil zo goed mogelijk zorg dragen voor haar leden en de wensen van haar leden. Wanneer je toch ongemakken ervaart of klachten hebt betreuren wij dit ten zeerste. Wanneer dit het geval is, horen wij dit uiteraard graag van je. Je kunt je richten tot een van onze medewerkers of een manager. Je kunt je klacht of aanmerking ook telefonisch of per e-mail doorgeven. Al onze contactgegevens staan aangeduid op parkgymdokkum.nl.

Artikel 11: persoonsgegevens

1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. ParkGym verwerkt jouw persoonsgegevens op de meest zorgvuldig mogelijke manier en altijd binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om ons sportcentrum, maken wij gebruik van een veiligheidssysteem. Dit houd in dat op een beperkt aantal plekken in en om ons sportcentrum camera’s hangen om te kunnen observeren. Er zijn nooit camerasystemen aanwezig in de kleedruimtes, toiletruimtes, douches en meetruimte.

Artikel 12: toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die door of met ParkGym zijn aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en ParkGym zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats.